นี้คือเอกสาร (บางส่วน) ที่ทางหน่วยพัฒนาครูส่งให้สถาบันคุรุพัฒนาประเมินหลักสูตร โดยเนื้อหาในส่วนที่ไม่เผยแพร่ถูกกำหนดโดยหน่วยพัฒนาครู สำหรับครู หรือหน่วยงานอื่น ที่จะนำหลักสูตรไปใช้ โปรดศึกษาเอกสารชุดนี้อย่างละเอียด และเปรียบเทียบกับเอกสารชี้ชวนที่ทางหน่วยพัฒนานำเสนอ ในกรณีที่หน่วยพัฒนาครู เปิดเผยข้อมูลไม่ครบถ้วน อาทิเช่น ไม่แสดงเนื้อหาของหลักสูตร แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจที่จะบิดเบือนเนื้อหาของหลักสูตร ถ้าพบหลักสูตรในลักษณะดังกล่าว โปรดแจ้งสถาบันคุรุพัฒนาที่ info@kurupatana.ac.th
นำทาง